1. Status prawny uchodźców w Polsce

- procedura udzielania ochrony cudzoziemcom na terytorium RP z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych

- status uchodźcy i ochrona uzupełniająca

- zasady uznawania za uchodźcę w rozumieniu Konwencji z 1951 r. dotyczącej statusu uchodźców

- wywiad statusowy

- osoby szczególnie wrażliwe w postępowaniu o udzielaniu ochrony

- możliwa jest realizacja szkolenia wraz z częścią warsztatową (gra symulacyjna "Przejścia")

 

2. Obywatelstwo i bezpaństwowość

- obywatelstwo w ujęciu prawa krajowego i międzynarodowego

- sposoby nadawania obywatelstwa

- bezpaństwowość w świetle prawa międzynarodowego
- Konwencja o statusie bezpaństwowców z 1954 r. i Konwencja o ograniczaniu bezpaństwowości z 1961 r.

- bezpaństwowość dzieci

 

3. Detencja administracyjna cudzoziemców

- zasady stosowania detencji administracyjnej na podstawie ustawy o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu ochrony

- przesłanki negatywne stosowania detencji

- maksymalne okresy stosowania detencji

- strzeżone ośrodki dla cudzoziemców

- środki alternatywne dla detencji

 

4. Małoletni cudzoziemcy bez opieki

- małoletni cudzoziemcy bez opieki o różnym statusie prawnym

- małoletni cudzoziemcy bez opieki w pieczy zastępczej

- małoletni cudzoziemcy bez opieki w procedurze o udzielanie ochrony

- małoletni cudzoziemcy bez opieki w detencji

- szczególne potrzeby małoletnich cudzoziemców bez opieki

 

5. Cudzoziemcy o szczególnych potrzebach

- definicja cudzoziemców o szczególnych potrzebach i ramy prawne

- kategorie cudzoziemców o szczególnych potrzebach

- wpływ szczególnych potrzeb cudzoziemca na prowadzone postępowania

- cudzoziemcy szczególnie wrażliwi a detencja administracyjna
- cudzoziemcy szczególnie wrażliwi a postępowanie o udzielnie ochrony
- praca z cudzoziemcem o szczególnych potrzebach

 

6. Legalizacja pobytu cudzoziemców

- szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany ustawowe

- krótkoterminowe i długoterminowe tytuły pobytowe dla cudzoziemców

- postępowanie powrotowi

- dokumenty potwierdzające legalny pobyt cudzoziemca

- legalne zatrudnienie cudzoziemców

 

7. Legalne zatrudnianie cudzoziemców

- szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany ustawowe

 dostęp do rynku pracy dla cudzoziemców o różnych statusach pobytowych

- różne zasady uzyskiwania legalnego zatrudnienia

- obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie legalizacji zatrudnienia

- procedura legalizacji zatrudnienia

 

8. Integracja i wsparcie socjalne uchodźców w Polsce

- procedura udzielania ochrony cudzoziemcom na terytorium RP z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie

- pomoc socjalna przysługująca cudzoziemcom w procedurze o ochronę oraz po uzyskaniu ochrony

- Indywidualny program integracji cudzoziemca - zasady realizacji i wyzwania

 

 

Oferta szkoleń

Poniższe szkolenia przeznaczone są dla instytucji publicznych oraz studentów prawa. Wszystkie szkolenia realizowane są bezpłatnie. Do uzgodnienia pozostaje zakres szkoleń - mogą one odbywać się w wersji podstawowej (skróconej) jak i rozszerzonej. Bardzo prosimy o kontakt, w celu uzgodnienia indywidualnych potrzeb i dostosowania szkolenia do Państwa oczekiwań!

Our mission:

Free of charge legal assistance for foreigners as

a guarantee of human rights.

 

The project is co-funded by the "Internal Affairs" Programme implemented under the Norwegian Funds for 2014 - 2021. Programme is at the disposal of the Minister of Interior and Administration.

CONTACT

Contact
in project related matters: 
 

refugees@hfhr.pl

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

ul. Wiejska 16 00-490 Warszawa

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Szkolenia

Zapoznaj się z naszą ofertą bezpłatnych szkoleń dla instytucji publicznych i skontaktuj się z nami!